Ebook Kim chỉ nam của học sinh - Nguyễn Hiến Lê

Ebook Kim chỉ nam của học sinh của tác giả Nguyễn Hiến Lê gồm 4 phần. Phần 1 chỉ những điều kiện cốt yếu phải có đủ rồi mới học được là: sức khoẻ, một sức học đủ để theo chương trình, đủ sách vở, học cụ. Phần 2 vạch ra một phương pháp chung để học ở trường và ở nhà sao cho đỡ phí sức, đỡ tốn thì giờ mà mau có kết quả. Phần 3 nhắc lại vài phương pháp riêng để học bài, làm và luyện sao cho mau giỏi về vài môn quan trọng. Đây là một cuốn sách nói về phương pháp học tập rất hay dành cho tất các các đối tượng bạn đọc, đặc biệt các em học sinh, sinh viên tham khảo.