Ebook Hóa học 10 nâng cao - Lê Xuân Trọng

Ebook Hóa học 10 nâng cao gồm 7 chương. Cuốn sách bao gồm các kiến thức về nguyên tử, bảng tuần hoàn và các yếu tố hóa học, định luật tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa học, nhóm halogen, nhóm oxi, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.