Ebook Cơ sở thủy sinh học: Phần 2 - Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải

Ebook Cơ sở thủy sinh học: Phần 2 do Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải biên soạn gồm nội dung chương 5 đến chương 7 của tài liệu. Trong đó chương 5 - hệ sinh thái thủy vực; chương 6 - năng suất sinh học và nguồn lợi sinh vật thủy vực, chương 7 - ô nhiễm môi trường nước và bảo vệ nguồn nước.