Ebook Cơ sở thủy sinh học: Phần 1 - Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải

Ebook Cơ sở thủy sinh học: Phần 1 do Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải biên soạn gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Cuốn sách trình bày về: Môi trường nước và thủy vực; đời sống của thủy sinh vật trong môi trường nước; đời sống quần thể thủy sinh vật; đời sống quần xã thủy sinh vật.