Ebook Các cuộc đời ngoại hạng - Nguyễn Hiến Lê

Ebook Các cuộc đời ngoại hạng giới thiệu về những nhân vật đã đem lại những cống hiến to lớn về tinh thần và trí tuệ cho nhân loại như cha con Dumas, Victor Hugo, George Sand,... Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.